P
pantomima
Jevištní forma* beze slov, kde se děj vyjadřuje pouze gestikulací a pohybem. Hudba, která pantomimu provází, je složena z jednotlivých čísel, jako třeba v opeře*. Skladatelsky se pantomimě hodně věnoval např. O. Nedbal (Pohádka o Honzovi, Z pohádky do pohádky, Princezna Hyacinta, Andersen aj.).


parafráze
Občas některý skladatel pocítí potřebu zpracovat po svém cizí hudební téma*. Tak vznikne parafráze. F. Liszt svými virtuózními parafrázemi popularizoval například málo známé opery* R. Wagnera.


part
Z partitury* vypsaný hlas jednotlivého nástroje*. Hráči hrají z partů, s partiturou pracuje jen dirigent*.


partitura
Přehledný notový záznam vícehlasé (instrumentální* i vokální*) skladby. Všechny nástroje orchestru jsou uváděny v partituře v ustáleném pořadí: Nejvýše jsou dechové nástroje* dřevěné, pod nimi žesťové, pak skupina bicích* nástrojů, dále harfa*, klavír*, varhany* nebo jiný klávesový nástroj, je-li třeba. Uprostřed partitury se píší sólové hlasy*, bud pěvecké anebo sólových* nástrojů (v koncertech*). Doprostřed partitury se píše i sbor*, obvykle je ve čtyřhlasu, na čtyřech notových osnovách*. V dolní části partitury se píší smyčcové nástroj.

pasáž
Mnoho tónů* následujících po sobě v rychlém tempu*. V hudebních skladbách jí bývá použito z různých důvodů. Nejčastěji se v pasáži předvádějí technické možnosti nástroje a virtuozita* interpreta*. U skladatelů novoromantických (viz romantismus*) se setkáváme s pasážemi, které vyjadřují zvukomalebný* efekt - např. vítr, hrom apod. Stejná pasáž se ve skladbě zpravidla neopakuje.


pastorela
Český druh malé kantáty* s vánoční tematikou. Pastorely byly oblíbenou formou komponujících českých kantorů*
 v 18. a na počátku 19. stol. (J.L.Linek, J.J.Ryba aj.).


pašije
Církevní* skladba určená pro velikonoční obřady. Podkladem je biblický text, ve kterém čtyři evangelisté líčí Kristovo utrpení. Hudebně byly pašije zpracovány již v gregoriánském* chorálu, ale nejvíce pašijí vzniklo v době baroka*, kdy byly komponovány ve formě oratoria* (např. J.S.Bach: Matoušovy pašije).


pedály

(V notovém záznamu Ped.)

1. U varhan* klávesnice*, na niž se hraje nohama;
2. U klavírů* šlapadla. Pravým se zdvíhá dusítko a tón se prodlouží, levým se docílí slabšího zvuku při stejné síle úderu;
3. U harfy* název šlapadel, jimiž se mění ladění* strun; 
4. U tympánů* slouží pedály rovněž k přelaďování.


perioda
Hudební útvar, který vzniká spojením dvou hudebních vět*, které jsou motivicky* příbuzné, mají přibližně stejný počet taktů* a jejich závěry si vzájemně odpovídají. Najdeme je v lidových* písních (Hop, hej, cibuláři) i v hudbě umělé* (V. Novák, 3. část Slovácké suity*: Zamilovaní).


pesante 
(pezante)
Z italštiny: závažně, těžkým, silným úhozem, těžce.


pianino 
Klavír

pianissimo
Z italštiny: velmi slabě (zkr. pp); slabounce, jak jen možno (též i zkr. ppp) 


piano

1. Z italštiny: slabě (zkr. p); p

 2. klavír*.


pikola
Malá flétna* s ostrým průrazným tónem, která zní o oktávu* výš, než je zapsáno v notách. Skladatelé na ni ve svých skladbách často pamatují, zvláště když potřebují charakterizovat rozpustilost, jako třeba G. Bizet v opeře Carmen, kde dvě pikoly doprovázejí klukovskou hru na vojáky.píseň
Vokální* hudební forma* rozšířená a oblíbená. Podle původu rozeznáváme písně lidové*, zlidovělé (to jsou písně umělé, které získaly takovou popularitu, že dnes je vnímáme jako písně lidové - třeba Moravo, Moravo) a písně umělé. Není snad skladatel, který by nenapsal píseň, u některých jsou písně jednou z nejvýznamnějších oblastí tvorby. K nim patří F. Schubert (cyklus Zimní cesta), R. Schumann (Láska básníkova), G. Mahler (Písně o mrtvých dětech), A. Dvořák (Biblické písně) i
 J. Křička (písně pro děti).

Viz též duchovní* píseň, kramářská* píseň, lidová* píseň, trampská* píseň.


píseň beze slov
Charakteristická* skladba tklivé, až sentimentální nálady. Nejbližší byla tato forma
F. Mendelssohnovi Bartholdymu, který napsal 48 písní beze slov. Stále se s nimi setkáváme na koncertních pódiích v repertoáru* slavných klavíristů.


písňová forma
Malá hudební forma*, užívaná v instrumentální* i vokální* hudbě. Jmenujeme ji tak proto, že v její nejčistší podobě se s ní setkáváme právě u lidových* písní. Kdo si dá tu práci, najde mezi nimi všechny typy 
m a 1 é  f o r m y  p í s ň o v é:

1. malá jednodílná forma písňová (Jede Kudrna ...) - schéma a; 

2. malá dvoudílná forma písňová (Šla Nanynka do zelí) - schéma a b;

3. malá třídílná forma písňová (Měsíček svítí ...) - schéma a b a

Dále existuje ještě malá písňová forma rozšířená nebo zúžená (oba typy najdeme často v šansonech* a tanečních písních, schéma a b a b apod.

Složitější je v e 1 k á  f o r m a  p í s ň o v á , což je dvoudílný nebo třídílný útvar, ve kterém každý díl tvoří hudba uspořádaná v malé písňové formě:
schéma: 

A
aba  aba aba 

Ve velké formě písňové jsou komponovány již četné skladby vážné* hudby, např. Smetanovy polky* nebo Slovanské tance A. Dvořáka.

píšťala
Jednoduchý hudební nástroj*, v podstatě dřevěná trubice s dírkami, jež se překrývají prsty. Píšťalka z bezových větviček, jak ji dodnes na jaře "otloukají" děti, byla asi pramátí všech dechových hudebních nástrojů. Spojením několika píšťal různých velikostí vznikla tzv. Panova píšťala, prastarý pastýřský hudební nástroj.piú 
(piju)
Z italštiny: více, např. piú mosso - hybněji, rychleji.


pizzicato 
(picikáto)
(Zkráceně pizz.) Z italštiny: trhavě, brnkavě (ve skladbách pro smyčcové nástroje). 


playback 
(plejbek)
Z angličtiny: pův. zpětné přehrávání, znovupřehrávání. Vžitý název pro takový způsob záznamu* zvuku, při němž se jednotlivé hlasy (lidské i nástrojové), které nakonec budou znít společně, nahrávají postupně a odděleně. Nejčastěji tak nahrává sólista k již dříve nahranému doprovodu, který poslouchá ze sluchátek.

Playbackem se rozumí i situace, kdy zpěvák či herec před kamerou ve filmu a televizi (výjimečně při hlasové indispozici přímo na koncertě*) doprovází němohrou již hotový, dříve pořízený záznam vlastního (v televizních operách* např. i cizího) hlasu.


plektrum
Trsátko (tyčinka nebo plátek ze slonoviny, želvoviny, rohu, dřeva, kovu či umělé hmoty), kterým se rozechvívají struny kytary*, banja*, mandolíny* ap.


poco
(poko)
Z italštiny: trochu, poněkud. Např. poco allegro* = trochu rychle.


pochod
Již v dávné minulosti nastávaly situace, kdy větší množství lidí s určitým cílem mělo společnou cestu. Taková situace přímo vybízela k tomu, aby společnému pochodu byl dán nějaký řád. A tu nastoupila hudba, která určila tempo* a sjednotila krok. Tak nějak vznikl pochod jako hudební forma*. Najdeme ho již ve staré řecké tragédii, tehdy ovšem jen zpívaný. I dnes se samozřejmě pochody zpívají, ale často bývají s instrumentálním* doprovodem, nejčastěji dechovou* hudbou, nebo jen hrané. Všichni jsme viděli pochodovat např. vojáky na 1. máje v rytmu* kapely*, nebo děti zpívají "do kroku" nějakou pochodovou lidovou* píseň. Oblíbené jsou i "promenádní" koncerty* dechových hudeb v přírodě, jejichž součástí jsou zejména pochody. Podle účelů a povahy rozeznáváme pochody vojenské, slavnostní a smuteční. Jedno však mají společné: sudý, dvoudobý takt*.


polka
Ve 30. letech minulého století byla nejpopulárnějším tancem* lidových zábav i vlasteneckých bálů. Je to vpravdě "lidový" tanec - kdo jej opravdu první zatančil, nikdo neví, i když se se vznikem polky spojuje řada jmen. V krátké době se rozšířila po celých Čechách a zalíbení v ní našli i v zahraničí, dokonce i v zámoří.
Polka je tanec ve 2/4 taktu*, rychlý, s charakteristickým rytmem* a bohatě zdobenou melodií* :


To je jedna z prvních a dosud nejznámějších polkových melodií minulého století - Esmeralda F.M.Hilmara. Od té doby vzniklo polek bezpočet - jen B. Smetana ji ve svém díle použil 261krát. Dodnes polku tančíme a posloucháme. Neobejde se bez ní žádná dechová* hudba.


polnice
Dechový hudební nástroj* (trubka bez strojiva), používaný k vytrubování signálů.


polonéza 
Slavnostní polský tanec* ve 3/4 taktu*, s charakteristickým rytmem* doprovodu.Polonézu si oblíbilo mnoho významných skladatelů - K. M. Weber, F. Chopin, P. I. Čajkovskij aj. Jistě znáte i slavnostní polonézu z 2. dějství Dvořákovy opery Rusalka.

polyfonie
Skladebná technika, při níž skladbu vytvářejí dva, tři, čtyři i více samostatných hlasů. Žádný z nich přitom není vedoucí, žádný doprovázející.Též kontrapunkt*.


polyrytmika
1. Současný průběh odlišných rytmů* (např. v etudách* pro malý buben* levá ruka hraje v 6/8 taktu* a pravá ve 4/4 taktu); 
2. Časté střídání rytmů během skladby.


polytonalita
Souznění dvou nebo více tónin* současně. Např. když v komorní* skladbě hraje každý nástroj v jiné tónině.


pomlka
Též  p a u z a. Značka v notovém písmu, která určuje, kdy a jak dlouho má příslušný hlas mlčet:


pomocné linky a mezery
Notová osnova*.


pop music 
(mjuzik)
Běžně užívaná zkrácená forma anglického termínu popular music (popjulr mjuzik) - populární* hudba.


populární hudba
Název pro hudbu všeobecně známou a oblíbenou, bez ohledu na to, je-li profesionální* nebo amatérská*, tradiční či moderní, z oblasti tzv. vážné* nebo zábavné* hudby. Většinou jsou to kratší, snadno zapamatovatelné skladby, nevyžadující při poslechu zvláštní soustředění a přístupné nejširším vrstvám posluchačů. Často jde o skladby funkčně určené (tance*, pochody* apod.) a o písně*.

Do populární hudby patří i tzv. "vyšší populár", což jsou rozsáhlejší skladby koncertní, určené k rekreačnímu poslechu. Skladby tohoto typu tvoří základ repertoáru* dechových, salónních, estrádních, i lázeňských orchestrů*   a instrumentálních skupin.


posuvky
Značky pro zvýšení nebo snížení tónů* v notovém záznamu:

potpourri 
(potpuri)
Směs výňatků z různých skladeb (operních* árií*, operetních* čísel aj.), sestavená k jejich popularizaci v různých úpravách. Jsou potpourri vydaná tiskem, ale často je sestavují ke konkrétní produkci sami kapelníci*.

pozitiv
Malé varhany* bez pedálů*.


pozoun
Jinak také  t  r o m b ó n .  Žesťový dechový hudební nástroj*. V praxi se používá pozoun snižcový (tahový) a ventilový. Je to jediný dechový nástroj, na němž je možno hrát absolutně čistě přirozené tónové řady a zahrát rozdíly mezi temperovaně shodnými tóny* (cis-des apod.). A to pozoun uměl - dík přímé manipulaci snižcem - již v době svého vzniku, v 15. století. Kolem roku 1520 získal pozoun dnešní vzhled. Velkou zásluhu na tom má vynikající nástrojař Hans Meuschel (mojšl) z Norimberka, který prý dal definitivní podobu snižci. Pomocí snižce se dají dělat různé efekty, například glissando*, tolik oblíbené v jazzové* a taneční* hudbě.
Pozouny ve službách středověkých velmožů vytrubovaly slavnostní fanfáry*, při barokních* hudebních hrách tvořily kulisu pekelným a strašidelným výjevům, v programní* hudbě pak zastupují i hlasy zvířat - všimněte si např. "zpěvu žabáka" v Trojanově hudbě k filmu Císařův slavík. Dnes je pozoun nepostradatelný v symfonickém*, dechovém i tanečním orchestru*.

praporek
Notová značka, která dělá z noty* čtvrťové notu osminovou, dva praporky notu šestnáctinovou atd. Je-li za sebou více not menší hodnoty (osminových, šestnáctinových atd.), nahrazují se praporky spojováním not pomocí břevna (trámce):preludium
1. Předehra* ; 
2. Ve staré barokní* suitě* vstupní věta*.


premiéra
První veřejné provedení hudebního, scénického nebo filmového díla.


presto
Z italštiny: rychle, spěšně. Prestissimo označuje nejvyšší stupeň rychlosti.


prima
1. První tón* diatonické* stupnice*;
2. interval* mezi dvěma tóny* téže výšky. Vzdálenost mezi oběma tóny je nulová, interval čistá prima označuje totiž právě tu skutečnost, že oba tóny jsou naprosto shodné. 

prima volta
Označení, s kterým se setkáváme před repeticí* nad jedním nebo několika takty*, které se poprvé hrát mají, ale při opakování už ne. Při repetici se pak hrají takty s označením seconda (sekonda) volta.


primárius
Vedoucí jednotlivých skupin smyčcových nástrojů* v orchestru*. Primáriové hrají nejnáročnější part* včetně předepsaných sól*, při dělených zkouškách zastupují dirigenta*. Nejzodpovědnější postavení v orchestru má vedoucí skupiny I. houslí - primárius (koncertní mistr) celého orchestru.


primáš
První hráč souborů lidové* hudby, který současně řídí skupinu místo kapelníka*. Nejčastěji to bývá houslista.


primitivní hudba
Hudba dávných i současných přírodních národů, která vzniká a provozuje se živelně. Její základní složkou je rytmus* a nejčastěji je spojena s tancem* nebo společnou prací. Melodie* zde mívá velmi malý tónový rozsah.


profesionál
Člověk, který koná určitou činnost pro výdělek, ať je pro ni odborně vzdělán, nebo ne. 
Pojmu  p r o f e s i o n a 1 i t a  se však užívá pro zdůraznění nejvyšších uměleckých kvalit.


programní hudba
Hudba, která vyjadřuje mimohudební obsah. Termín programní
hudba není starý - vznikl teprve v polovině minulého století za velkých názorových bojů mezi hudebníky, zda hudba* má či nemá nějaký mimohudební obsah vůbec vyjadřovat. Mezi největší bojovníky za programní hudbu patřili tehdy F. Liszt a R. Wagner. Ovšem hudba, která mimohudební obsah vyjadřovala, existovala již dávno předtím. Už v počátcích indické kultury - před několika tisíciletími - symbolizovaly v Indii dobře známé hudební stupnice* jednotlivá roční období. Ve starověkém Řecku byly čtyři struny na lyře bájeslovného Orfea symbolem čtyř živlů. V 16. a 17. století byly velmi oblíbeným námětem skladatelů bitvy (např. J. Kuhnau: Souboj Davida s Goliášem z Šesti biblických sonát*). Z období klasicismu* vzpomeňme programních symfonií* J. Haydna (Dětská, Lovecká, Pedant), Beethovenovy Pastorální symfonie a předehry* Egmont či Bitva u Viktorie.

Hudba se tedy vlastně odedávna pokoušela vyjádřit i mimohudební obsah a kromě citů se snažila u posluchače vyvolat také představy. Konečně - každá vokální* skladba se slovy je svým způsobem programní. - V období romantismu* se však programní hudba stala "programem" některých skladatelů a estetiků. Vedle Liszta (symfonická* báseň Prométheus, Faustovská symfonie) a Wagnera (Faustovská předehra, předehry k operám*) to byl především H. Berlioz (dramatická symfonie Romeo a Julie, předehra Král Lear /lír/, Fantastická symfonie) a po nich R. Strauss (symfonické básně Enšpíglova šibalství, Don Quijote /kichote/). Programovost má své místo i v hudbě impresionistické* (C. Debussy: Moře, klavírní Preludia), expresionistické* (Alexandr Skrjabin: 4. symfonie) i novodobé (D. Šostakovié: Leningradská symfonie).


prolamování
Lidová* hudba (naChodsku)


provedení
Prostřední část sonátové* formy.


předehra
(Též ouvertura* /uvertýra, uvertúra/, sinfonia). Úvodní skladba k opeře*, oratoriu*, kantátě*, baletu* a k dramatickým dílům, jejichž součástí je scénická* hudba. Předehra může být i samostatnou koncertní skladbou, většinou programní*, jako např. předehry A. Dvořáka V přírodě, Karneval, Othello, Husitská aj.


přednes
Způsob provedení hudebního díla. Představa skladatele je ve skladbě vyjádřena tzv. přednesovými pokyny - značkami a zkratkami pro sílu tónu*, rychlost hry, náladu apod. Ovšem každý umělec, který skladbu interpretuje*, do ní přináší něco "svého". Každý má jiný přednes.


předtaktí
Neúplný takt* na začátku skladby.


předznamenání
Na začátku každé skladby, hned za notovým klíčem*, je důležité místo, na které se před hraním nesmíte zapomenout podívat. Když tam není žádná posuvka*, skladba nemá žádné předznamenání: nejsou v ní žádné křížky* ani *. S přibývajícím počtem posuvek za notovým klíčem přibývá i obtížnosti. Předznamenání určuje hlavní tóninu*, takže skladba bez předznamenání je v C dur nebo a moll.


přehlídky hudební
Festivaly *

příraz
Melodická ozdoba*: hlavnímu tónu* předchází kraťoučký tón vedlejší, namísto očekávaného hlavního tónu se nakrátko ozve jakýsi "cizí" tón, což právě zní zajímavě.příznačný motiv
Říká se mu také  l e i t m o t i v  /lajtmotýv/ (z němčiny) nebo  i d é e f i x e  /idé fiks/ (z francouzštiny). Je to hudební myšlenka symbolizující ve skladbě určitou představu. V programní* hudbě prochází skladbou většinou několik příznačných motivů, které se stávají hudebními nositeli děje. Tak např. v Dvořákově symfonické* básni Vodník mají svůj příznačný motiv Vodník, dívka chystající se k jezeru, její varující matka i vodníkova říše. V hudebních proměnách těchto motivů, jejich vzájemných vztazích, se odehrává hudební drama námětu.

Jako první použil příznačného motivu H. Berlioz; důsledně ho uplatňoval R. Wagner, v jehož skladbách můžeme najít i příznačné motivy meče, přilby, kopí, štítu apod.

přízvuk
Italsky: sforzato - důrazně, rinforzato - zesíleně, fortepiano náhlé vystřídání silné a slabé dynamiky.

Zdůraznění tónu* jeho silnějším nasazením. Pravidelně bývá přízvuk na první době taktu*, proto se jí také říká doba přízvučná nebo těžká. Ale může být skladatelem předepsán i jinde - takto:


půltón
Nejmenší interval*, který se používá v naší hudební soustavě, např. c - cis apod.


punktuální hudba
Hudba, ve které jednotlivý tón* (bod, latinsky punctum) nebo interval* přebírá úkoly svěřované dříve motivu*, tématu*, hudební frázi. Nositelem hudební myšlenky se má stát osamocený tón. Za otce punktuální hudby je uznáván A. Webern.